Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Generalguvernementet
Arkivserie Kopibog for skrivelser til kongen
Indhold 1826 - 1833
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Øverst på siden
Folionummer (opslagsnr.) 2
Rapport
Indberetningsnummer 1
Dato (dd-mm-åååå) 1826-07-21
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I venstre margen står:
Originl: med Capitn: Decker
Dupl: med Capitn: Arboe
-----
Allernaadigste Konge!
Den ulykkelige Ild som ramte St. Thomas den 13de dennes gjorde det nødvendigt at holde Deres Majestæts Brig St. Jan her nogle dage længere, især da der fulgte nogle Ildspaasættelser de første Dage efter, og da Briggen St. Croix endnu ikke er ankommet hertil.
Da imidlertid St. Jan nu har været ude i 14 Maaneder og dens Redskab altsaa noget forslidt, saa vil jeg ikke gjerne holde den ind i Orkantiden, og jeg gav derfor Lieutenant Zahrtmann Ordre at seile som i Gaar dersom ikke uforudseete Omstændigheder skulde gjøre det nødvendigt for Gouverneur Søbøtker og requirere hans Ophold endnu længere. Ieg har endnu ingen Efterretning om dens Afseiling fra St. Thomas som jeg forlod i Forgaars.
For faa Dage siden skulde et Neger Oprør været udbrudt i Ponce paa Puertorico, men General de la Torre fik Underretning derom nogle Timer før Udbruddet og forebyggede det med militair Magt. Imidlertid blev der sat Ild paa Byen Aguadilla netop paa samme Tid som Oprøret skulde været udbrudt i Ponce. De Breve jeg har seet fra Puertorico anser det som Følger af de nye Republikkers Intriguer. Det er just ikke got for os, da vi ere Puertorico saa nær.
Strax efter min Ansættelse her som General Gouverneur, ansaae jeg det vigtigt at finde nogen Produktion der bedre kunde taale Tørke og maadelig Iordbund end Sukkerrøret og som ikke fordrede for svært Arbeide, da Sukkerrets Dyrkning og Fabrikation medtager vor hele Negerkraft, og dog saa ofte slaaer Feil, formedelst Tørke.
Ieg ansaae Cochenillen som den der svarede best til de ovennævnte Betingelser, da Nopal Planten paa hvilken den lever, taaler Tørke, nøies med Iordbund hvor Sukker ikke vil voxe og endelig fordrer ikkun lidet Arbeide.
Uden derfor at forsømme andre Produkter som Indigo, fiin Tobak, og flere, lagde jeg dog især an paa at erholde Cochenillen, men mødte utrolige vanskeligheder

Kommentarer
Dine kommentarer til siden