Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Generalguvernementet
Arkivserie Kopibog for skrivelser til kongen
Indhold 1826 - 1833
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Øverst på siden
Folionummer (opslagsnr.) 3
Rapport
Indberetningsnummer Kunne ikke udfyldes
Dato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst fornemmelig fra de nye Republikers Ialousie hvilken og gjorde at Tobaksavlen mislykkedes. Imidlertid lykkedes det mig efter nogen tids Forløb at erholde Nopal Planten, og fra min Have har jeg uddeelt saamange unge Skud at iblandt andre Ridder Lang har anlagt en Plantage deraf. Men Cochenille Dyret var det, uagtet al min anvendte Møie og Omkostning mig ikke muligt at erholde.
Omsider har den franske Admiral Duporré, som ogsaa arbeidede paa at indføre den i de franske Kolonier og som havde faaet nogle Planter af mig, for nylig sendt mig Cochenille Dyret.  Vil det nu lykkes at faae dette Insekt til at forplante sig her, hvortil der er de beste Udsigter saa har Admiral Duporré viist St. Croix en saa eminent Tjeneste at, da han desuden ved enhver Leilighed medens han kommanderede den franske Flaade i Vestindien har søgt at gavne Deres Majestæts Kolonier og tillige er een af, om ikke den meest fortjente og indflydende Søe Officeer i den franske Marine, jeg vover at bede om en Belønning for ham.
allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 2
Dato (dd-mm-åååå) 1826-07-20
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Capitn. Ney via Hamborg.
-----
Allerunderdanigst Erklæring.
/: Paa Major v:  Chabert's allerunderdanigste Ansøgning til Kongen om allernaadigst  at vorde tilstaaet Fouragepenge til en Hest :/
Major v. Chabert har tjent i en Tid af omtrent 20 Aar, er 8 Aar Compagniechef, har i 3 Aar havt Majors Karakteer, er den ældste Officeer ved Deres Majestæts vestindiske Tropper og vil, dersom Neger-Opstand eller sligt skulde indtræde, blive at bruge omtrent som Bataillonchef. Paa disse Grunde vover jeg allerunderdanigst at anbefale hans Ansøgning, dog uden følger for andre eller for Fremtiden. Det kan heller ingen Følger have for St. Thomas hvor Plantage Negernes Antal er saa ringe og Garnisonens fornemste Bestemmelse er at holde Orden i Byen, hvorimod St. Croix har en Slavepopulation af over 20,000 Negere, spredte over hele Landet.
allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 3
Dato (dd-mm-åååå) 1826-08-15
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Paketten.
Dupl. med Capitn: Mammon via Hamborg
-----
Allerunderdanigst Rapport.
I dette Øieblik ankom Deres Majestæts Brig St. Croix heruden for. Da dens Nærværelse er saa høiligen fornøden paa St. Thomas hvor man nu har længtes en Maaned efter den, sendte jeg Ordre med Lotsbaaden til Capitain Lieutenant Dahlerup at ikke løbe herind men blot aflevere Postsækken.
Da han ikke medbragte nogen Ordre fra Deres Majestæt som kunde forandre Beslutningen saa har jeg uopholdelig afsendt ham til St. Thomas. Og skjønt Postmesteren der har meldt mig at den engelske Paket skulde afseile derfra som i Forgaars, saa da den stundom bliver opholdt nogle Dage vil jeg forsøge at sende Deres Majestæt denne Melding som Briggen kan bringe over til St. Thomas.
Alt er vel ombord i Briggen, dog har Capitainen været syg paa Udreisen.
allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 4
Dato (dd-mm-åååå) 1826-09-06
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgl: med Capitn: Ney. via Hamborg.
Dupl: med Capitn: Carreio. Brig Findlay. via Hamborg.
-----
Allerunderdanigst Rapport.
Ieg har herved den Ære allerunderdanigst at melde Deres Majestæt at jeg har meddeelt Premierlieutenant v. Strandgaard af det vestindiske Artillerie, Reisetilladelse til Nord Amerika paa nogle Maaneder. Capitain v. Magens forestaaer i hans Fraværelse de civile Embeder og Lieutenant Tornè det Militaire.
Deres Majestæts allerhøieste Befaling af 1ste Feb'r i A: om Indkjøb af amerikanske Skydevaaben, har jeg beordret Lieutenanten at udføre.
allerunderdanigst
B.
Kommentarer
Dine kommentarer til siden