Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Generalguvernementet
Arkivserie Kopibog for skrivelser til kongen
Indhold 1826 - 1833
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Øverst på siden
Folionummer (opslagsnr.) 5
Rapport
Indberetningsnummer Kunne ikke udfyldes
Dato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst skulle have erklæret sig for Foederationen, altsaa for Paez.
Bermudez befinder sig i Barcelona, hvor man ikke skal være tilfreds med ham, og en deel af hans Tropper skulle være deserterede. Endog hans militaire Musk.
Derimod skal man i Carraccas have nægtet at sværge til Foederationen.
Nogle paastaae at Bolivar er i Bogota og at Paezes Skridt er blot en Preparation til at udvælge Bolivar til Præsident for Livstid. Andre derimod paastaae at han endnu er i Peru. Det Rygte som den kolombiske Krigsbrig Pichincha bragte til St. Thomas at Bolivar med 15.000 Mand var ved Maracaibo, synes ikke at bekræfte sig.
Et Skrift er i Aar udkommet i Nord Amerika, kaldet: The Claims of the United States on Denmark.
Jeg skulde ikke have nævnet denne Pamphlet, som indeholder lige saa mange Uforskammetheder, som Urigtigheder, dersom man ikke havde sagt mig at den skal have gjort betydeligt Indtryk paa en deel af de ledende Medlemmer af Kongressen og Regjeringen i Washingtom, og dersom den ikke var en Slags Opfordring til den amerikanske Regjering om at bemægtige sig Deres Majestæts vestindiske Besiddelser og at nægte at betale Sundtolden.
De Engelske og Amerikanske for Fyr- og Havne-penge som vist ere betydeligere end den Afgift som fordres i Sundet. Derfor anseer jeg det Pligt at indstille til visere Overveielse, om det skulde findes Hensigtsmæssigt at forandre Benævnelsen af Sundtolden til Fyr- og Havne-Penge. Jeg frygter at Tidernes Aand vil snart søge Prætext i Udtrykket Sundtold, til at nægte dens Betaling og at Fortrædeligheder saavel i denne Anledning som flere, først ville komme fra Amerika.
Jeg beder allerunderdanigst om Tilgivelse for at vove at berøre en Sag som ikke vedkommer mig, undtagen for saavidt den er nævnet tillige med Trudselen mod de vestindiske Øer.
Vi have i den sidste Uge havt taalelige Regnbyger, som dog ikke ere faldne overalt, men dog ere velgjørende for de Steder der have faaet dem, hvilket især er Nordsiden af Landet.
allerunderdanigst
B.
Kommentarer
Dine kommentarer til siden
Rapport
Indberetningsnummer 9
Dato (dd-mm-åååå) 1826-10-11
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Capitn: Carreio. Brig Findlay via Hamborg.
Dupl: med Capitn: Juul.
-----
Allernaadigste Konge!
Vi have i den sidste Tid havt en deel gode Regnbyger, som dog desværre ikke ere faldne over hele Landet, men som have gjort megen Gavn, hvor de ere komne.
Deres Majestæt ville naadigen tilgive at jeg gjentager min Begjæring om større Friheder for vor Sukkerhandel.
Et af de Baand som generer meget er at et Skib der ei kommer direkte fra Kjøbenhavn maae ei indtage Ladning før de direkte kommende have indtaget deres. Foruden det Tab det maae have foraarsaget de Kjøbenhavnske Kjøbmænd som have beordret deres Skibe fra andre Steder forud for at hente Sukker, at disse Skibe maae vente her og føde og lønne Mandskabet, saa er det ogsaa tungt for Planterne at være tvungne til at sende deres Sukkere med et daarligt Skib eller en Capitain de ei have Tillid til, naar her ere andre som de have mere Tillid til.
Et kjøbenhavnsk Skib, Briggen Christian August, Capitain Petersen er i Aar aldeles gaaet fra vor Sukkertransport af denne Aarsag. Dog tilstaaer jeg at Capitainen havde nogen Skyld, thi da et Øieblik indtraf da ingen direkte Skibe laae ved Frederiksted, tilbød jeg Tilladelse paa mit Ansvar at indtage Ladning der. Ieg talede endog til Plantere om at skaffe ham Ladning der, men Capitainen foredrog at gaae til St. Thomas.
I Foraaret havde jeg haabet at vor Høst vilde blevet mellem 30 og 40,000 Fade Sukker. Den er desværre bleven meget ringere. Ved sidste Maaneds Udgang havde vi kun udskibet 23,072 Fade Sukker. Men desuagtet, og omendskjønt det kongelige General Toldkammers Bestræbelser har bevæget adskillige kjøbenhavnske Kjøbmænd til at sende os Skibe som vare bestemte til andre Expeditioner, og skjønt nogle Skibe have gjort to Reiser hertil i Aar saa have vi dog en betydelig Deel Sukkere tilbage og ingen Skibe til at indtage dem. Planterne have tabt meget derved, thi Sukkerne lide og svinde stærkt ved at henligge i dette Klima. Men Deres Majestæts