Bliv indtaster

Arkivsamling
Dansk Vestindien
Arkivskaber Generalguvernementet
Arkivserie Kopibog for skrivelser til kongen
Indhold 1826 - 1833
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Øverst på siden
Folionummer (opslagsnr.) 8
Rapport
Indberetningsnummer Kunne ikke udfyldes
Dato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst Da den maae krydse op imod Pasat og Strøm vil den neppe naae her op i Dag.
Under 5te May 1825 tilmeldte jeg Deres Majestæts Minister for de udenlandske Sager at jeg havde privat Efterretning om at den engelske Regjering havde sendt Instruxioner til deres Kolonier om at ikke udlevere fremmede Slaver som maatte flygte derhen. Jeg vovede at forestille hvor yderst vigtig denne Sag er for de danske Kolonier, især ved vores Nærhed til Tortola, og jeg bad om muligt at afværge dette Onde.
Ieg tilskrev ogsaa Grev Moltke i London derom.
I Dag har jeg den Ære at indsende til Deres Majestæts udenlandske Departement Afskrift af en Melding fra Gouverneur Søbøtker samt af hans Brevvexling med President Porter paa Tortola som viser officielt at de engelske Gouvernementer virkelig have saadanne Instruxioner og handle efter dem.
Da jeg troede at Deres Majestæt kunde ønske at jeg i mit eget Navn og uden Authorisation udøvede Repressalier, og da stor Desertion muligen kunde skee fra St. Jan før allerhøieste Instruxion kan indløbe, thi der er blot en maadelig Svømmetour fra St. Jan til Tortola, saa har jeg tilstillet Gouverneur Søbøtker en Ordre hvoraf her allerunderdanigst følger Afskrift
allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 16
Dato (dd-mm-åååå) 1826-11-16
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Capitn Juul.
Dupl: med Capitn: Tikjøb.
-----
Allerunderdanigst Rapport!
Jeg har den Ære at melde at Deres Majestæts Corvette er ankommen hertil i Dag Morges - Alt vel ombord, undtagen at en Mand er falden overbord og Druknet.
allerunderdanigst
B.
Kommentarer
Rapport
Indberetningsnummer 17
Dato (dd-mm-åååå) 1826-11-17
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst
I margen står:
Orgnl: med Capitn: Juul
Dupl: med Capitn: Tikjøb.
-----
Allernaadigste Konge!
Den kongelige Direktion for Statsgjælden har under 9de Septbr. tilkjendegivet mig Deres Majestæts allerhøieste Resolution af 2den samme Maaned, at der intet kan være imod at Briggen, saaledes som af mig allerunderdanigst foreslaaet, hjembringer det Guld den kongelige vestindiske Regjering endvidere maatte have at hjemsende, samt at de Penge, som saaledes hjemsendes i de kongelige Krigsskibe, ikke behøve at assureres, men at Assurancepræmien kan spares, da Krigsskibenes Fart ansees tilstrækkeligen sikkert.
Det var ifølge det kongelige General Toldkammers udtrykkelige Befaling af 14de July 1825 at Regjeringen lod Assurancen tegne i England for de Penge som bleve hjemsendte med Corvetten Diana. - Og da ingen af Regjeringens Medlemmer kjendte nogen Kjøbmand i London og vi risquerede dersom vi henvendte os til en Fremmed, at han afslog vor Begjæring og at General Toldkamrets Befaling saaledes ikke blev opfyldt, saa vare vi nødte at henvende os til Een her. Have vi feilet saa beder jeg om naadigst Tilgivelse. Vi handlede i beste Hensigt og efter beste Overbeviisning.
Ieg vover endnu at fremføre den allerunderdanigste Bemærkning at Dunlop som besørgede Assurancen og som har begjært Præmien udbetalt her, har ikke forlangt nogen Kommission for sin Umage og at jeg derfor formoder at Baring Brothers & Co. have forlangt den uden Ordre derom fra Dunlop. Da Præmien imidlertid synes at være betalt baade i Kjøbenhavn og her skulle vi uopholdelig tage de fornødne Skridt imod Dunlops Eiendomme her for at sikre Deres Majestæts Interesse.
allerunderdanigst
B.
Rapport
Indberetningsnummer 18
Dato (dd-mm-åååå) 1826-11-21
Kopibogsnummer Kunne ikke udfyldes
Brødtekst Allerunderdanigst Rapport!