Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold D -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring
Min kære Broder, der i Lighed med saa mange andre maatte ende sine Dage derude paa den store Krigsskueplads, som et offer for den ulykkelige Verdenskrig, blev ramt af en Minesplint i Baghovedet. Saaret var saa volsomt at Døden indtraadte øjeblikelig. En Fuldtreffer slog ned paa den Understand hvor han opholdt sig og slog den igjennem, hvilket foruden ham forvolte 3 andre Kammeraters død.
Om min Broders Levnet er der jo kun saa lidt at sige, idet han næsten som Barn blev revet bordt fra Hjemmet for ikke mere at vende tilbage. Han hørte til de stille. En af dem der ikke havde mange Ord at spilde. "Men han var et bravt, retskaffent og pligtopfyldende Menneske. Dette kommer særlig til Udtryk i Breve fra hans Kompagniefører og hans Kammerater, der i varme Ord piser ham som en særdeles trofast og paalidelig Ven og Kammerat og smertelig beklager hans Bortgang. Ja de er alle enige om at kalde ham deres beste Ven. Han var mine Forældres, mig og min Søsters eneste Søn og Broder og som saadan udseet til at overtage Fædrenegaarden, som Fader havde kjøbt en Del Aar i forvejen. Men Herrens Veje ere ikke vore Veje. Det var et særdeles haardt Slag for vore stakkels Forældre og en uhelbredelig Sygdom, som vor Moder led af tog under Intryk af Sorgen, saa stærk Overhaand saa hun fulgte ham i døden 2 Maaneder senere. Skjøndt han jo som før nævnt næsten kun var et Barn dengang han blev indkaldt, saa skulde han dog ikke gaa helt fri for de preusiske Myndigheders Forfølgelse, paa Grund af sin og sin Faders danske Sindelag, idet man i lang Tid nægtede ham at komme paa Orlov. Omsider lykkedes det ham dog, paa en Ansøgning som Fader gav ind for ham, at komme hjem paa Ordlov forinden han maatte drage i Felten. Og det der senere hen gaar som den røde Traa igjenem han Breve fra Felten er stadig det - atter at komme hjem, hvilket jo dog ikke blev ham forundt. Hans Lig blev af hans Fader hentet Hjem fra Fankrigs Jord 5 Maaneder senere og jordet paa den hjemlige Kirkegaard.
Hvad der mest optog hans Tanker har været Landvæsenet, som han allerede fra sin tidligste Barndom af intriserede sig meget for.

Hans Søster
Anne Due.
Bilag/breve