Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold L -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring

 [ (#4) herunder fortsætter skildringen fra forrige side. ]

 havde været sammen med ham baade før og efter at han blev saaret, han udtalte gjentagne Gange med Glæde jeg kommer hjem, jeg kommer hjem. Efter Oplysninger er Erik straks bleven transporteret til Forbindingspladsen hvor han sandsynligvis har ligget i 4 dage, da først den 29 marts er ankommen til Feltlazarettet i Doai Frankrig, han skrev selv et kort hjem, at han saaret var kommen til Lazarettet og bleven oppereret 2 Gange og at der var udtaget Granatsplitter af betydelig Størrelse den ene af Laaret den anden af Overarmen, men haabede snart at kunde taale Transporten og komme til Tyskland. Den første April sendte han et dikteret Brev at han havde temmelig Smerte, men var paa Vei til Bedring og haabede snart at komme til Tyskland, men forinden dette ankom var Telegrammet udgaaet at han den 6 April om Morgenen Kl 4 var blidt hensovet. En senere Meddelelse fra Lazaretinspektøren tilligemed hans Sager meddelte at han under Millitæræresbevisning var bleven begraven paa Soldaterkirkegaarden i Waciers den 8 April. Paa en Forespørgsel til Stabslægen paa Lazarettet svarede han at Erik den 29 Marts med Sanitets Automobil var kommen til Lazarettet, og havde lidt for stort et Blodtab af sine svære Saar og trods al Hjælp stod han ikke til at redde, og døde af tiltagende Hjertesvækkelse, om sine sidste Ønske havde han ikke ytret sig. Den 24 Mai blev han i Overværelse af sin Fader opgravet og lagt i en anden Kiste, og overført til Hjemmet, hvor han ankom den 28 Mai, og under stor Deltagelse blev han derfra sin Fødegaard stedt til Hvile i Familiebegravelsen paa Tyrstrup Kirkegaard den 5 Juni 1918.

[ slut på skildringen. ]

 

[ (#1) herunder fortsætter skildringen fra første side. ]

 til Taps Confirmationsundervisning ham og en Lidelsesfælle mere. Paa Søndag efter Paaske 1913 blev han saa konfirmeret i Taps , og dagen efter udmeldt af Skolen i Kristiansfelt. Kort derefter modtog Faderen en Meddelelse fra Skoleinspektør Hr. Schvabe i Haderslev, at ifølge Skoleloven af 1814 skulde Erik gaa i Skole til sit fyldte 16 Aar, og hvis han undlod det truedes der med Bøde. Erik kom derfor som Landvæsenselev til Gramgaard som er under Tørninglen Provsti hvor Skolepligten er anderledes. Alt gik nu godt en Tid, men saa fik han Ordre til at Møde hos Amtsforstanderen, og han syntes ogsaa at han havde gaaet den lovbefalede Tid i Skole og lod sagen bero, men siden efter gjentagen Opfordring fra Skolemyndighedens Side blev han opfordret til at besøge Skolen i modsat Fald vilde han blive transporteret. Han efterkom ikke Ordren, og den 19 Juli samme Aar blev han af Amtstjeneren transporteret til Gramby Skole, en halv Times Tid efter Ankomsten var Skoletiden forbi og slutede med Høstferie, saa kom han hjem igjen og efter Ferien kom han til Hamborg hvor han havde Familie. Nu gik det godt en Tid lang Skolemyndighederne vidste ikke hvor han opholdt sig, men sidst i Oktober maatte Faderen til Politiet opgive hans Adresse og der truedes med at lade ham transportere fra Hamborg som en Forbryder. Ved Ilbrev blev han kaldt hjem fra Hamborg, efter at have udmeldt sig paa Vandring. Han havde faaet Plads paa Heils Efterskole, men under disse forhold turde man ikke lade ham komme til Heils, og 8 dage efter blev antaget som Elev paa Landbrugsskolen i Hohenvedsted. Alt imens havde faderen modtaget en Bøde paa 10 M som stedfæstedes af Besideretten i Haderslev og som maatte betales paa Grund af Fristforsømmelse, en Bøde paa 30 M fra Amtsforstanderen i Rødding som ved en Feiltagelse blev tilbagebetalt af Amtsforstanderen, og siden nægtede Faderen at tilbagebetale den for anden Gang og derved blev det. I September blev Faderen idømt en Bøde paa 150 M og saa fremdeles 150 M i hver Maaned indtil Januar 1914, den første Bøde blev af Besidderetten i Haderslev stadfæstet men nedsat til 100 M, de efterfølgende bleve i [kanikkelæses] udsatte. I Febr 1914 blev der ansat [kanikkelæses] i Sagen ved Landretten i Flensborg som endte med Frifindelse.

[ denne skildring fortsætter på første side. (se #2) ]

Bilag/breve