Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold L -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Efternavn Kunne ikke udfyldes
Fornavn(e) Kunne ikke udfyldes
Fødselsdato (dd-mm-åååå) Kunne ikke udfyldes
Fødested Kunne ikke udfyldes
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Levnedsskildring
Levnedsskildring

Barndom og Ungdom.

Christian Lorenzen blev født d. 20. Mai 1895 i Lysabild, han kom i Skole da han var 7 Aar gammel, og viste han allerede da Tegn paa at han var særdeles godt begavet, og var han ualmindelig lærenem. Han var meget videbegjærlig og læste alle de Bøger han kunde faa fat paa. I 10-11 Aars Alderen begynde han at skrive smaafortællinger, Digte o.l. Særlig var det dog Naturhistorie der mest fægslede hans Tanker. C. L. blev konfirmeret i Lysabild Kirke Palmesøndag 1910. Han sad, det sidste Aar han gik i Skole, øverst,og var han efter Lærerens Udsagn langt forud for alle de Andre.

Præsten, Pastor Langlo, drev stærkt paa C. L. skulle være Lærer og at han derfor skulle paa en Præparant-Anstalt. Præsten foranstaltede i den Anledning en Tegning i Sognet, som indbragte de fornødne Midler til at C. L. kunde komme paa Præparant-Anstalten i Tønder; dog blev han hjæmme det første halve Aar efter sin Konfirmation og undervistes i den Tid baade af Pastor Langlo og hans Frue. I Oktober 1910 blev han saa sammen med 3 Andre indstillet til Prøve ved Præparantskolen i Tønder, og han var den eneste af disse som strax blev optaget, og kunde komme med sin Aargang. I 1913 blev han optaget paa det derværende Seminarium. Dygtig og flittig som han var, hjalp han flere Gange nogle af sine Meddiciple med deres Arbejder, og naar De skulle gjøre Prøve eller lignende.

Krigen og hans Stilling til denne.

Strax ved Krigens Udbrud gik der en næsten vild Begejstring gjennem store Dele af det tyske Folk, og særlig ogsaa igjennem de tyske høiere Skoler. Paa Seminariet i Tønder var Begeistring ikke mindre; næsten Alle uden Undtagelse meldte sig frivillig til Soldat, ogsaa C. L. meldte sig, og kom strax til Flensborg i Garnison. Det gjalt om sagde han, at komme saa tidlig med som mulig for at kunde komme til at deltage i Indtoget i Paris.

I en Dagbog, - som han skrev et stykke i hver Dag fra Krigens Begyndelse og indtil Dagen før han faldt -, skildrer han særdeles godt de Længsel han følte, da han, for at kunde gaa frivillig med i Krigen, maatte afvendte Faderens Tilladelse, og alle de dermed forbundne Omstændigheder. Ligeledes skildrer han fortrinlig Rejsen ned igjennem Tyskland, Belgien og Frankrig indtil de kom til Noyon. Han fortæller der om Befolkningen som han kom i Berørelse med; saavel som egne og Byer, som han kom igjennem, og hvis Skjønhed han beundrede. Den 26. Septb. skrev han blandt Andet saaledes: (Oversættelse) "Vi er passeret Verviers. Ved Gjennemfarten gjennem Byen, var der ingen af Befolkningen der vinkede os Velkommen, Nej de enkelte vi saa, betragtede os med mørke Miner; videre; bag ved i en Skov, paa Bjærget et Slot med det tyske Flag. Vi holdt et Øjeblik der i denne smukke romantiske Egn. Foran os bruser en Flod. Til høire en herlig Skov. Til venstre en yndig Dal fuld af Huse og Frugttræer; helt oppe en lille Kirke med Kirkegaard, og paa Skraaningen græsser fredelig en Mængde Kvæg. Et Tog suser forbi os, og henne paa Landevejen suser, vistnok henimod 50 store Autoer rasende forbi.

Saa var det Natten til den 18. Oktober, at han stod Post dernede i Egnen ved Moulin, at han faldt, truffen af en Kugle i Underlivet, desværre skut af en af sine Kammerater; selvfølgelig ved en Fejltagelse. Han var strax klar over at han Maatte Dø, og bad en Kammerat, Chresten Jessen fra Lysabild, om at hilse hans Forældre og Søskende. Han bad ogsaa den tilstedeværende Dr. Agerled, fra Augustenborg om at give sig en Indsprøjtning, for at lindre Smærterne. Dr. Agerled har meddelt C. Lorenzens Forældre, at deres Søn døde i Troen paa sin Frelser.

Lysabild i Desember 1917

Peter A. Andersen

Bilag/breve