Bliv indtaster

Arkivsamling
Sønderjyske Arkivalier
Arkivskaber Landsarkivet for Sønderjylland Forskelligt
Arkivserie Mindeblade for faldne
Indhold P -
(Alle billeder i serien)
Den faldne
Amt Haderslev
Sogn Hammelev
By eller kommune Jernhyt
Efternavn Petersen
Fornavn(e) Henrik
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 30-05-1893
Fødested Jernhyt
De andre oplysninger fra mindebladets forside
Stilling/erhverv før krigen Landmand
Opholdssted før krigen Jernhyt
Indkaldelsesdato 03-05-1915
Hvornår sendt til fronten? 19-06-1915
Dødsdato 15-10-1915
Levnedsskildring
Levnedsskildring
Henrik Petersen blev født d. 30 maj 1893 i Jernhyt, Hammelev Sogn, som næstældste Søn af Gaardeier Jørgen Petersen og Hustru, Elisabeth Petersen, født Raarup. Her henlevede han en lykkelig Barndom, og fik sin Skolegang i Skolen i Ladegaard. Da Faderen i nogle Aar var lidende af Gigt, saa maatte han tilligemed hans et Aar ældre Broder allerede i Skoleaarene dygtig hjælpe til ved Gaardens Drift. Efter at han var bleven konfirmeret, den 12 April 1908 i Hammelev Kirke, tog han med Liv og Lyst fat paa Landvæsenet, hvilken Gerning han omfattede med Kærlighed og Interesse.
Det viste sig ogsaa snart baade paa Marken og i Stalden, og Eiendommen forbedredes i Aarene før Krigen i kendelig Grad. Hans ældre Broder, som før Krigen var udtaget til Ers. Reservist blev indkaldt i Januar Maaned 1915. Henrik blev ogsaa lidt efter Nytaar 1915 paa Sessionen udtaget til Infanterist, og indkaldelsen fulgte saa den 3. mai samme Aar.
Han blev uddannet i Husum, ved det 84. Inft. Regiment. Her var han sammen med mange andre danske Nodslesvigere, og allerede den 19 Juli var Uddannelsen fuldendt, og saa gik Reisen mod Øst til det russiske Rige. I Felten kom han til Inf. Regiment No 260, og her var han vistnok bleven skilt fra sine nordslesvigske Kammerater, som sandsynligvis var bleven fordelt til forskellige Regimenter.
Her har han saa gjort Strabadserne med indtil den 13. Oktober 1915, paa hvilken Dag han var bleven saaret af et Skud i Hovedet, og indlagt paa et Feltlazaret, hvor han to Dage efter, den 15 Oktober, er afgaaet ved Døden, uden at være kommen til Bevidsthed. Hans Gravsted findes i Parken ved et Gods "Weissensee", østlig for Szubbat. Hans Haab som han nærede ved Bortreisen, og som han udtrykte det i sine Breve til Hjemmet, var atter at maatte vende tilbage til det kære Nordslesvig, og det elskede Barndomshjem, men det skulde ikke gaa i Opfyldelse. Mange af hans nordslesvigske Kammerater af dette Hold maatte allerede i Efteraaret 1915 bukke under i Rusland. Hans Forældre, Søskende og familie, og Alle som kendte ham, modtog Efterretningen om hans Død med Smerte, thi han var en tro Søn og Broder, og afholdt af Alle, som var kommen i Berøring med ham.

Jernhyt. d. 11. Novbr. 1917.   Knud Nissen
Bilag/breve