Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Krigsministeriet
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1876-1943)
Indhold København, C
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Svar
Navn Claus Peter Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå) 1826-07-20
År for krigsdeltagelse Kunne ikke udfyldes
Afdeling (institution) Kunne ikke udfyldes
Kompagni, eskadron eller batteri Kunne ikke udfyldes
Tjenestenummer Kunne ikke udfyldes
Tjenestegørende Kunne ikke udfyldes
Grad Kunne ikke udfyldes
Nuværende stilling Forhenværende Landmand
Bopæl København
Adresse Østerbrogade Nr. 1 St. over Gaarden
Indtasterens bemærkninger

 Nr. 8 af 14 opslag omhandlende Claus Peter Christensen 

Yderligere tekst i dokument

Vester Herreds Kontor

Rønne den 22. Januar 1897

At tidligere Forpagter af Rahbekkegaard pr. Rønne Claus Peter Christensen under et Ophold her i Jurisdictionen, saavidt jeg har kunnet erholde oplyst, ikke har udstaaet Strafarbejde eller ved Dom er funden skyldig i et i den offentlige Mening vanærende Forhold undlader jeg ikke herved tjenstligst at meddele, med Tilføjende, at det her førte Strafferegister udviser, at bemeldte C.P. Christensen ikke her ved Jurisdictionen er overgaaet nogen Straffedom, og at jeg i Februar Maaned s. A., efter at Christensen var fraflyttet Bornholm - i Anledning af et mod ham m. Fl. for formentlig begaaet bedragerisk Forhold her optaget Forhør, der sluttedes uden at Amtet fandt Anledning til at bevidne Tiltale - gjennem Politiefterretninger har reqvireret Straffeattester for nævnte C.P. Christensen fra samtlige Landets Jurisdic(fortsættes på næste opslag)