Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn A.W. Møller
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Dansk Viseconsul
Nuværende bopæl Jönköping
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Till Kongliga Krigsministeriet!

Undertecknad, dåvarande Chef-Adjutant vid Norra Kinds Skarpskyttekorps i Sverige, ankom i bebruari månad 1864 till Köpenhamn får att som frivillig egna mig åt Danmarks tjenst, men blef af dåvarende Svenske Ministern härstädes uppmanad att, i stället för att inträda i aktif krigstjenst, öppna en expedition här i Köpenhamn för att emottaga och betjena de svenske frivillige, som under kriget väntades hit ankomma, för att ingå i dansk krigstjenst; och sålunda blifva en verksam mellanhand mellan kgl. Krigsministeriet och den Kgl Svenska Lagationen.
I den lokal jag för detta ändamål lejde å Hotel Angleterre, emottog jag under de 10 månader som kriget efter min ankomst hit varade, omkring 500 svenska, norska och finska frivillige, hvilkas anställning och öfriga ekonomiska angelägenheter jag uteslutande besörjde, besökte dem stundom å sjelfva krigsskådeplatsen, och utdelade vid Krigets slut deras afskeds betyg, och de medel, som till deres återreisa af Kgl Danska Regeringen för dem anslogs; men fördelade dem emellan äfven de betydligan summor, som från flera håll i Sverige för dem insamlades, och öfva hvilken senan fördelning samt min verksamhet i öfrigt till Danmarks Gunst, jag af dåvarande Svensk-Norske Ministern i Köpenhamn, numera Svenske Utrikes Ministern, Hans Excellens O.M. Björnstjerna erhöll följande i afskrift bifogade intyg; äfvensom jag, genom samma minister från 16 M. Konung Carl XV i Sverige
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3