Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn A.W. Møller
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Dansk Vicekonsul
Nuværende bopæl Jönköping
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen erhöll uppdrag att till Kommandörn eller Riddare af svenska Ordnad föreslå de Danska, Militära och Civila tjenestemän, hvilka under kriget haft största besväret med de samma frivillige.
För denna min uppoffring af 10 månaders tid och icke obetydliga penninge medel, anser jag mig likväl från Danmarks sida fullt äratt genom mitt af H.M. Konung Christian IX allernådigst utnämnande den 8de October samma år till Riddare af Dannebrogsorden; men då vid derjemte en erindrings medalj öfva detta krig blifvit af Allerhögst den samme anbefalld till utdelning bland dem, som deltagit i nämnde krig, vågar jag, som väl icke som combattant deri deltog, men säkeligen derföre verkadd och offrade mera än de alderflesta af dem, som ett kärt minne från detta krig, af samma erindrings medalj erhålla et exemplar.
Kjøbenhavn i Maj 1876.

Bevittnas af
Aug. Johnsson
B Andersen

Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3