Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn A W Møller
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Dansk Vicekonsul
Nuværende bopæl Jönköping
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Afskrift
Sedan A.W. Møller numera aflagt slutredagörelse för samtlige medel, som genom Kgl. Majestäts härvarande beskickning blifvit honom anförtrodda till utdelning bland f.d. Svenske och Norske frivillige vid Danska Armeeen, beledsagad af fullständiga qvittenser från hvar och en af de understödetagende, värder honom härmed det vitsord gifvet, att han med sällsynt nit och oegennytta utfört detta besvärliga uppdrag, hvilket han, utan anspråk på någon ersättning sig frivilligt åtagit, samt med ej ringa uppoffring och möda fullgjort.
Köpenhamn den 27 November 1864.
O.M. Björnstjerna
Kongl. Svensk och Norsk Minister

Afskriftens riktighet bevittnas af
Aug. Johnsson
B. Andersen

Dine bemærkninger til ansøgningen side 3 af 3