Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold A - C
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Carl Johan Marianus Burman
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1849
Rang Sekondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) Flankekorpset
Kompagni, eskadron mv. Batteriet Baggesen
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Gymnasielærer
Nuværende bopæl Umeå
Evt. land Sverige
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1849
Sagsbehandlers underskrift E. Holmer
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Afskrift.
VI  OSCAR.
med Guds Nåde, Sveriges, Norges Götes och Vendes Konung Göre veterligt, att som hoss OSS i underdånighet anmäles Kaptenen och Regements Kvartermästaren vid Vår Vesterbottens Fältjägare corps, Riddaren af Vår Svärds Orden, OSS älskelig Carl Johan Marianus Burman att, efter egen åstunden, erhålla Nådigst afsked med pension och VJ dertill samtyske; Altså vilje VJ härmed och i kraft af detta Vårt Öppna Bref Nådeligen hafra afskedat honom, Carl Johan Marianus Burman från innhafvande beställning på stat vid berörde corps, med de pensionsförmåen, hvilka i Vårt Nådiga Bref till Direktionen öfver Arméens Pensionskasse af denna dag för honom bestämmer; hvarjemte VI, med betygande af Vårt Nådiga välbehag öfver hans gjorde trogna tjenster och städse ådagalagda välförhållande, velat till såta honom, att såsom Kapten qvadte i Vår Armé. Det alla, som vederbär, hafve sig hörsamligen att eftenätta.
Till yttermera visse hafve VI detta med Egen hand unterskrifvit och med Vårt Kongl. Sigill bekräfta låtit Stockholms Slott den 14 Maj 1875.
Oscarx
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2