Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold N - P
(Alle billeder i serien)
Person
Navn Fritz Valdemar Gottfred Prehn
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Rang Korporal, midlertidig Fourer
Afdeling (f.eks Regiment) 15. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 4. Kompagni
Tjenestenummer Nr 6, så vidt erindres
Civilstatus og Bopæl
Evt. land Sverige
Nuværende stilling Kjöbmand Prehn
Nuværende bopæl Malmø
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Frost
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Krigsministeriet. Kjøbenhavn.
Undertegnede Fritz Valdemar Gottfred Prehn, som fortiden er bosat i Sverrig, uden dog endnu at være svensk Undersåt, tillader sig herved, i henhold til det høje Ministeriums Bekjendtgjørelse af 1. Februar d.A., underdanigst at fremkomme med Begjæring om at blive tildeelt den i nævnte Bekjendtgjørelse omhandlede Erindringsmedaille for Deeltagelse i Kampen for Fædrelandet i Året 1864.
Jeg var i nævnte Krigsår ansat som Corporal ved 15 Infanteri - Regiments 4de Compagnie (såvidt erindres Nr 6) og tjenstgjorde under hele Felttoget som midlertidig Fourer.
Uagtet det er min Agt ogsaa fremtidig at forblive bosiddende her i Sverrig, vil jeg dog altid sætte en stor Ære i at være i Besiddelse af nævnte Medaille, hvorfor jeg herved maa have det høje Krigsministerium anmodet om ved Medaillernes Fordeling at blive tilstillet Medaillen for Deeltagelse i Kampen for Danmark i Aaret 1864.
Malmö den 7 Mai 1876.

Underdanigst
Fritz Valdemar Gottfred Prehn
Adresse:
Kjöbmand Prehn
Malmö

Berettiget
Frost
Dine bemærkninger til ansøgningen