Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Peter Theodor Stolpe
Tjeneste
Tjenestegørende fra -til 1848-49
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Lektor ved Kejser Alexander Universitetet
Nuværende bopæl Helsingfors
Evt. land Finland
Sagsbehandling
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen och så fort amständigheterne det tilläts skyndade jag till Köpenhamn, dit jag ankom i April 1848. I Sällskap med tvenne kamrater anmälte jag mig såsom frivillig, men fick tillsägelse att infinna mig omkring en vecka senare till rekrutexercis. Medellos som jag var, måste jag under tiden söka att förtjene mitt uppehålle, och fick då anbud af swensk-norske ministen, h.exe. baron Lagerheim att undervisa hans yngre barn och i egenskap af Privatsekreterar biståde honom under legationssekreteraren baron Wetterstedts sjukdom. Under 1848 och 1849 vistades jag sålunda i Danmark sysselsatt med diplomatiska dokumenter rörande dåvarande svåre förhållanden, och fick flera gånger söna erkännande af baron Lagerheim för min osparda möda. Derjemte hade jag ålagdt att vaka öfver de många oduglinger, som från Sverige komme till Danmark under förevändning att såsom frivillige inträde i armén. Många af dem skickade jag tilbaka öfver Sundet utan att de danska polismyndigheterne behöfde besvära sig med dem.
Ehuru omständigheterne sålunde fogade att jag icke kom att såsom soldat tjene Danmarks sak, deltog jag dock med själ och hjerta, men med fredlig handling i den nationala saken, och verkad för densamme äfren såsom korrespondent till svenska tidningar.
På dessa visseligen svaga grunder har jag alltid ansett
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3