Join the project

Collection
Krigene 1848-1850 og 1864
Record creator Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Record Series Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Content Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Karl Edvard Laquist
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Tjenestegørende fra -til fra 4/6 1848 til 2. September 1849
Rang Våbenmester
Afdeling (f.eks Regiment) 1. Reservebataljon
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Tjenestenummer Nr 3
Civilstatus og Bopæl
Evt. land Finland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Larsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Chefen för Lifbevårings Regimentet i Stockholm General Major Mauritz Lewenhaupt. Den 8 Juni blef jag antagen vid Bataillonen. Den 19 afseglade vi og den 20 Juni steg vi i land vid Snoghøj under Oberst v. Gerlachs kommando. Den 23 blefva vi præsenterte för den høist kommanderande General v. Hedeman och den 26 Juni gjorde Batailonen sin första fältvakt vid Christiansfeldt der vi genast komme i en mindre förpost fäktning. Den 30 Juni Batalionen en del af Æringardet vid retraitten ifrån Hadersleben, og voro vi då utsatta för Tyskarnes kuler och gjorde flere gånger front emot fienden och Shættvexlade med dem. Den 18 September deltog utre den store paraden på Lerbæks mark för H.M. Kongen Frederik den syvende, då de bekanter orden "det skall ei ske"  högsinnedt af honom uttracks uti ett tal till Arméen. Den 8 November anlände Bataillonen till Kjøbenhavn för att göra Garnisons tjenst. Den 1 Januari 1849 utnämne till Under-Officier. Gorde jag Garnisonstjenst till den 8 Februari då jag commanderats på Commandoskolen under Capten v. Bordorffs befäl. Den 5 Mars uppasades examenerades och approberastes jag af H.K.H. Prins Ferdinand. Commanderades tillbaka på Bataillonens 3dje Companie som Vaabenmäster. Den 15 Mars afmarcherade åter Bataillonen till Jylland. Förpost tjensterna började genast. Den 3. Aprill deltog jag i den skarpa fäktningen vid Satterup Kirke, Ja äfven i den större fäktningen som utspån sig der Longfredagen den 6. Aprill. Den 8. retirerade Armeen en del. Hervat och vi till Høiderna af Düppel och Als, hvorvid vi utgjorde arrergardet. Under tidens fältvaktetjenst till den 6. Juni, då Bataillonen var på Fältvakt och med  Heder till held deltog uti een större fäktning och der vi fingo flere dödade och Saarade. Deltog äfven uti förpostfäktningen den 15 Juli uti det Sundevigske.  Den 24 Juli efter vaapenstillstandet och slaget vid Fredericia,
S
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3