Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Christian Heinrich Piehl
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50 og 1864
Rang Sekondløjtnant
Afdeling (f.eks Regiment) Artilleriet, 2. og 5 Forstærkningsbataljon
Kompagni, eskadron mv. 2. Batteri
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Skt. Petersborg
Evt. land Rusland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848-50 og 1864
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen
Allernaadigste Konge.
Da Efterretningen, at det allernaadigst har behaget Deres Majestæt at betænke Fødelandets Forsvarere med Erindringstegnene for Deeltagelsen i de forgangne Krige, ogsaa er kommen til min Kundskab her i Udlandet, tillader jeg mig allerunderdanigst at henvende mig til Deres Majestæt om at blive deelagtiggjort i denne Kongelige Naadesact paa Grund af følgende Tjenester i de anførte Krigsaar.
Ved Fjendtlighedernes Udbrud i Aaret 1848 tjente jeg i Intendanturen. Efter Slaget ved Slesvig indtraadte jeg i det Kongelige Artillerie til Tjeneste i det 2det Batterie under Herr Oberst Eusebius v. Bruns Kommando og deeltog med denne Afdeling i de bekjendte Artilleriefægtninger ved Nybøl og Dybbøl, den 28de Mai og 5te Juni, i hvilken sidste Træfning jeg erholdt et Streifskud i Skuldrene. Da jeg dernæst med mine berømte Chefers, General de Mezas og Oberst v. Bruns, udmærkede Anbefalinger afgik til Tjeneste i Infanteriet, blev jeg ansat i den 2den Forstærkningsbataillon under Herr Oberst v Izingers  Kommando under Bombardementet i Fredericia og jeg nød der den Ære at komme til at kommandere det Detachement der den 6te Juli 1849 blev afgivet til Flaaden og kanonbaadene under Kapitain de Muxoll's Overbefaling. I denne Anledning blev jeg nævnt i Rapporten over Slaget, den 6te Juli 1849. Med den 5te Forstærkningsbataillon deeltog jeg i 3 Dages Træfninger ved Isted, og efter Fjendtlig 

Funden berettiget her i Regn.skabet for 1850.
Christian Heinrich Piehl
Secondlieutenant paa Ventpenge
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 3