Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Finland og Rusland -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Christian Heinrich Piehl
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50 og 1864
Rang Sekondløjtnant/Telegrafbestyrer
Afdeling (f.eks Regiment) Artilleriet og 2. og 5. Forstærkningsbataljon
Kompagni, eskadron mv. 2. Batteri
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Skt Petersborg
Evt. land Rusland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget 1848-50 og 1864
Sagsbehandlers underskrift Nielsen
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen nes Ophold havde jeg den Ære af min Chef at blive fremstillet for den kommanderende General paa Sjælland, Hans Kongelige Høihed Arveprins Frederik Ferdinand, men da jeg ikke attraaede at forblive i Armeen, som man ønskede, afgik jeg i Aaret 1851 og indtraadte i min tidligere Stilling som Lieutenant paa ?gange.
I den sidste krig i Aaret 1864 havde jeg den Ære som Telegraphbestyrer at tjene under Herr General Hagermann Lindenkrone og Stabschefen, Herr Oberst Thomsen, af Generalstaben som Fører og Bestyrer af den opløste Felttelegraph. Saaledes har jeg i samtlige Krigsaar gjort Tjeneste i forskjellige Vaabenarter og Afdelinger deels som Fører af Detachementer og deels som Kompagniekommandeur og Lærer i Excerceerskolerne i Kjøbenhavn og Horsens d.s.v, og jeg er i Besiddelse af glimrende skriftlige Anbefalinger fra alle mine Chefer.
Men, da der nu i mit særdeles brogede og afvexlende Liv knytter sig saa mange dyrebare og taknemmelige Minder til mit Fødeland og Deres Majestæts høisalige Forgængere paa Tronen: - eftersom høisalig Kong Frederik den Sjette skjænkede mig fri Undervisning saavel i den lærde Skole som paa det kongelige militaire Akademie, hvor jeg efter paa Hans Majestæts Befaling havde den Ære at forrette Tjeneste som Poge-Naadesbeviisninger,  der i Betragtning af Underviisningens høie Betydning ere uvurdeerlige og uforglemmelige Goder, og eftersom høisalig Kong Christian den Ottende og høisalig Kong Frederik den Syvende skjænkede mig Beviser paa den allerhøieste kongelige Naade - høisalig Kong Christian den Ottende udnævnte mig til Officeer i Generalguvernementet i Vestindien, og høisalig Kong Frederik den Syvende  hædrede mig med Medaillen "Ingeninio et Arti" i Guld samt udnævnte mig til Ridder af Dannebrogsordenen: Saa vil Deres Majestæt fra Deres ophøiede Standpunkt af denne min motiverede Fremstilling finde det indlysende, at de ovennævnte Erindringstegn ville være af høi Betydning iblandt alle mine Erindringer fra mit Fødeland.
Ønskende Deres Majestæt og det kongelige
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3