Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Harald Isaack Joseph Christensen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til fra Februar Maaned 64 til Udgangen af Juli Maaned 1865
Rang Frivillig
Afdeling (f.eks Regiment) 11. Infanteriregiment
Kompagni, eskadron mv. 1. Kompagni
Tjenestenummer nr 8
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Købmand
Nuværende bopæl Hamburg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Berettiget
Sagsbehandlers underskrift Ross
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Det høie Krigsministerium.

Forhenværende Frivillig ved 11te Infanterie Regiments 1ste Compagnie, nuværende Kjøbmand Harald Isaack Joseph Christensen, bosiddende i Hamburg, ansøger det høie Krigsministerium om et Exemplar af den af Hans Majestæt Kongen bevilgede Krigsmedallie.

Undertegnede, der i Krigsaaret 1864 gjorde Tjeneste som Frivillig ved 11te Infanterie Regiments 1. Compagnie, tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høie Krigsministerium om at erholde et Exemplar af den af Hans Majestæt Kongen allernaadigst bevilgede Krigsmedallie.
Jeg indtraadte som Frivillig paa den i Februar Maaned 1864 oprettede Rekrutskole og blev efter endt Uddannelse overført til ovennævnte Afdelings 1ste Compagnie, hvor jeg indtraadte i Nummer d. 6te Mai 1864, som Frivillig Nr 8. Efter uafbrudt Tjeneste ved Regimentet, til Udgangen af Juli Maaned 1865, hjempermitteredes jeg.
Paa den i Kjøbenhavn i Efteraaret 1869 afholdte Session hvortil jeg gav Møde, blev jeg som Følge af Svækkelse af mit Høreorgan, overført til Forpleiningscorpset, men har ikke senere været indkaldt til Tjeneste.

Berettiget
Ross

 
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 3