Bliv indtaster

Arkivsamling
Den Kgl. pleje- og fødselsstiftelses arkiv
Arkivskaber Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse
Arkivserie Udsætterprotokoller
Indhold 1808 301 - 1813 345
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Barnet
Nr 64
Barnets navn Lene Petrine
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-01-16
Undernr: 33
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-01-21
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-03-06
Morens navn Ane Kirstine Nielsen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Begiering til Moderen Ane Kirstine Nielsen, i Lille Larsbiørnstrædet No 183, første Baghus.
Barnet lidet og har daarlige Øyne - ej vacc.
1810 den 7 Febr indfandt Moderen sig. Hun tilkjendegav endnu at være ugivt, og at opholde sig i Kattesundet No 108 paa 3die Bagsal. Videre at hun endnu var Ven med Barnefaderen, en Snedkersvend, som for Tiden var i Holsteen; men at hun vilde dog naar han kom tilbage at indgaae Egteskab med ham. - Moderen efter Udseende et ordentligt Fruentimmer, der tilkjendegav at være tilfreds og lod til at være taknemmelig
Andre Bemærkninger
1809
Dec. 31 underholdt à 6 6/7 sk i 301 Dage.
Barnet
Nr 65
Barnets navn Caroline
Køn pige
Født (dd-mm-åååå) 1809-01-25
Undernr: 55
Døbt (dd-mm-åååå) 1809-01-28
Udsat/udleveret (dd-mm-åååå) 1809-03-06
Morens navn Marie Hansen
Bemærkning til udsat/udleveret
Udleveret efter Budet Hansens Attest og Moderens Begiering til Tambour ved Holmen, Jacob Øeslands Hustrue, i Rosengaden No 440.
Barnet efter Udseende frisk og uden Legemsfejl.
Pleiem. med Die.
1813 den 19 Septbr indfandt sig Moderen til nærv. Barn. Hun navngav sig Marie Hansen, opholdende sig i Gaasegaden No 1 i et Kammer til Gaden: og i Anledning af at for Tiden ikke havde fast Tjeneste, men arbejdede paa Guldhuset, ønskede hun at faae sit Barn til Pleje, om saadant maatte tilstaaes hende.  Med Betingelse at hun fremdeles forsørgede Barnet, og at hun ikkun i nogen Tid erholdt Penge for samme, blev hendes Ønske opfyldt. 1820 den --- indfandt nærv. Barns Plejemoder Arbejdsmand og Saugskjærer Jens Mortensen i Springgaden No 14 i Kielderen.
Hun tilkg: at være Moder til nærv: Barn, og at dets Moder var død i Barnets 2de Aar. Hun sagde nok at ville tage sig af Barnet men at deres Omstændigheder ikke var dertil / saa hendes Mand ei vel ville: Ei heller vilde hun henvende sig dermed til Fattigvæsenet. Imidlertid vilde hun gierne giøre hvad hun kunde i Henseende til Barnet.  Accorderet hende engang for alle for Overtagelsen 10 Rbr.
Andre Bemærkninger
1809
Julii 1 - tillagt 8 sk ugtl.
Dec. 31 - underholdt à 6 6/7 sk i 301 Dage
                                  à 1 1/7 sk i 184 Dage